Požární ochrana

Komplexní zajištění služeb v PO

 1. začlenění činností dle požárního nebezpečí do skupin (§4 zákona o PO)
 2. zpracování metodiky, směrnic a pokynů pro organizaci a řízení PO
 3. posuzování stavu PO, stanovení přiměřené ochrany
 4. komplexní prověrky - audit PO, preventivní požární prohlídky, kontroly stavu PO a asistenční služby
 5. zákonná a doplňková dokumentace PO, zavedení, aktualizace, organizační pokyny
 6. školení a vzdělávání zaměstnanců v požární ochraně, odborná příprava preventistů PO a preventivních požárních hlídek
 7. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z PO
 8. poradenská a konzultační činnost
 9. účast při kontrolách státního požárního dozoru - SPD HZSk územně příslušného odboru

Správa organizací, podniků, společností

 1. komplexní zajištění všech prací a služeb v prevenci rizik
 2. externí dozor odborně způsobilé osoby (OZO) v PO, metodické řízení pověřených zaměstnanců organizace, podniku, společnosti
 3. zajištění a ochrana organizací při hromadných a společenských akcích - preventivní požární hlídka
 4. audit PO - zhodnocení plnění úkolů v PO v porovnání s požadavky právních a ostatních platných předpisů
 5. zpracování technických zpráv požárně bezpečnostních řešení
 6. dodávání věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

Servis věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

 1. servis, kontroly a revize ručních a pojízdných hasicích přístrojů
 2. servis, kontroly a revize zařízení pro zásobování požární vodou-požárních hydrantů
 3. kontroly požárních uzávěrů, požárních dveří, požárních klapek
 4. zkoušky a kontroly ostatních technických prostředků PO
 5. dodávky, montáž, opravy a údržba požární techniky
přenosné hasicí přístroje

      Roman Baudyš - Poskytování služeb v oblasti BOZP a PO - +420 775 296 231   bozp-baudys@seznam.cz